Spolupracujeme

 

 

 


ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

 


SERVISNÍ A OBCH. PODMÍNKY
SERVISNÍ PODMÍNKY - SMLOUVA O PROVEDENÍ PLACENÉ OPRAVY

Servisní Podmínky - Placená oprava:

 1. Podmínky pro placenou/pozáruční opravu (dále jen dílo) jsou navrhovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ponecháním zařízení pro realizaci díla zákazník souhlasí s provedením opravy.
 2. Předmětem díla je i předběžná cena, jejíž finální výše nepřekročí hranici 10% celkové finanční výše díla. Bude-li třeba výši ceny díla rapidně navýšit, bude zákazník o této skutečnosti řádně informován, bez jeho souhlasu k takovému navýšení nelze dojít.
 3. Zákazník se může o stavu zakázky informovat e-mailem: info@servistel.cz, nebo na rozhraní v databázi oprav.
 4. V případě oxidace, vniknutí cizích látek nebo mechanického poškození, může zařízení během servisního procesu začít vykazovat nové, původně nehlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Servisní středisko (dále jen servis) zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nových závad. Jsou důsledkem původního poškození.
 5. Servis v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná v zařízení, ani nenese odpovědnost za případné ztráty dat, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka.
 6. Je-li nutná výměna poškozených dílů, je fakturována jejich cena dle aktuálního dodavatelského ceníku i práce, která je na faktuře definována zvlášť.
 7. Lhůta na dílo je 14 dní. Tato lhůta zahrnuje diagnostiku, opravu a testování zařízení a může být prodloužena v případě, že náhradní díl nutný pro opravu není v servise ani u dodavatele skladem. Zákazník je o této skutečnosti informován telefonicky či emailem.
 8. Servis odstraní závady v zařízení, odpovídající popisu uvedeném v reklamačním protokolu při příjmu.
 9. Na dílo poskytuje servis záruku na práci v délce 3 měsíců (týká se i SW-FW) a na náhradní díly 6 měsíců. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Po převzetí díla doporučujeme dodržovat:
 • Zařízení nebylo používáno v rozporu s návodem obsluhy.
 • V zařízení nebyly porušeny servisní plomby.
 • V zařízení nevznikla oxidace vlivem použití ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí.
 • Zařízení nebylo poškozeno stykem s přírodními živly (například vniknutím cizích látek jako je například voda, prach, dále oheň, žár apod.).
 • Zařízení nebylo poškozeno důsledkem živelných či jiných lokálních jevů (například bouřky, přepětí v síti apod.).
 • Zařízení nebylo provozováno či skladováno v jiných, než v návodu uvedených teplotních podmínkách.
 • Zařízení nebylo mechanicky poškozeno uživatelem.
 • V zařízení nebyl proveden neodborný SW-FW zásah.
 1. Servis nemusí akceptovat závadu v případě, že se po převzetí zařízení projeví vada, která s realizací díla nesouvisí.
 2. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav zařízení po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Místem uplatnění záruky je provozovna firmy Receptor Group s.r.o., 28. října 436 / 215, 709 00, Mariánské Hory.
 4. Servis nenese zodpovědnost za vady, kde byla doporučena výměna dílů ne však její realizace, a zákazník toto neakceptoval.
 5. Upozorňujeme, neprojeví-li objednatel vůli věc si převzít ve lhůtě delší než 6 měsíců, má zhotovitel právo věc prodat i bez jeho vyrozumění.
 6. Dílo lze i expedovat na adresu uvedenou objednatelem, avšak pouze na náklady objednatele.

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZÁRUČNÍ OPRAVY PRO MT Z ČR A EU DISTRIBUCE:

1. V rámci rozšíření nabízených stávajících služeb nabízí NOVĚ spol. Receptor Group s.r.o. (dále jen zhotovitel) zprostředkování záručních oprav (dále jen realizace) za paušální poplatek. Tento poplatek zahrnuje náklady spojené s realizací.

2. Realizace znamená, že zhotovitel vyřídí záruční opravu za paušální poplatek, i když mobilní telefon (dále jen MT) byl zakoupen u jiného prodejce. Realizace je možná pouze v případě, bude-li mobilní telefon v záruce VÝROBCE, nikoli prodejce!!!

3. Paušální poplatek za realizaci činí 121Kč vč. DPH. Objednatel jej uhradí ihned při podání.

4. Doba pro vyřízení realizace není pevně stanovena. Rutinně trvá doba vyřízení realizace 21 kalendářních dnů.

5. Objednatel bude informován ohl. ukončení realizace prostřednictvím e-mailu (týká se při podání v sběrném místě), avšak doporučujeme se informovat průběžně ohledně realizace pro vyloučení komplikací z nezájmu vyplývajících.

6. V případě zamítnutí realizace (např. mechanické poškození, oxidace, MT mimo záruku výrobce apod.), bude objednateli napsán e-mail s cenovým návrhem - placená oprava.

7. Bude-li realizace zamítnuta viz bod č. 6, bude účtován objednateli poplatek 100Kč vč. DPH spojený se zamítnutím na úhradu nákladů servisního střediska - diagnostika MT.

8. V případě neopravitelnosti či nedostupnosti náhradních dílů v servisním středisku na jednotku MT, servisní středisko provede výměnu nové jednotky MT - stejná značka, jiný typ MT s podobnými vlastnostmi.

9. U přístrojů s podezřením na mechanické poškození neručíme za následně vzniklé, či dodatečně projevené vady (porušení soudržnosti vnitřních komponentů či součástek přístroje) odhalené během servisního zásahu, stejně tak i u přístrojů s podezřením na zasažení kapalinou s následky oxidace.

10. Zhotovitel realizuje i značkové příslušenství obsahující MT (nabíjecí zdroj, baterie, sluchátka, datový kabel). U EU distribuce je záruka 1/2 roku na příslušenství.

11. Při ukončení realizace bude objednateli vydáno písemné vyjádření, kdy realizaci uplatnil, co bylo předmětem realizace, forma ukončení obsahující např. OPRAVENO, NESHLEDÁNO + RUTINNÍ AKTUALIZACE SW či ZAMÍTNUTO) tak i doba trvání realizace.      12. Zhotovitel neručí za případnou ztrátu dat - dochází k rutinní aktualizaci SW, týká se i HW (např. ochranná folie na LCD apod.) v rámci realizace.

13. Realizaci MT je možno zaslat na adresu jen v případě na náklady objednatele. Náklady na expedici jsou ve výši 150Kč.

14. Nevyzvedne-li si objednatel realizaci do 20 kalendářních dnů od data, kdy byl informován o ukončení prostřednictvím e-mailu, bude účtováno skladné ve výši 50Kč za každý započatý den. Převýší-li výše skladného cenu zboží, propadne zboží objednateli.

15. V případě akceptování, prosíme o zpětné potvrzení souhlasu, že se plně seznámil s výše uvedenými podmínkami v plném rozsahu.

 

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti  Receptor Group s.r.o., 28. října 875/275 ,709 00, Ostrava - Mariánské hory, Česká republika, IČ 25865412, DIČ CZ25865412. (dále jen Společnost)

Subjekt osobních údajů tímto souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů k níže uvedenému účelu. Společnost, jako správce osobních údajů, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platným zněním zákona č.101/2000 Sb. a nařízením 2016/679 (GDPR). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po trvání registrace subjektu osobních údajů v rámci e-shopu a v případě nákupu bez registrace po dobu od uzavření objednávky, nebo opravy po dodání zboží, vydání opravy.

Osobní údaje zpracovávané na www.servistel.cz (Receptor Group s.r.o.) a jeho rozsah:

 • akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly
 • jméno a příjmení fyzických osob
 • název obchodní firmy
 • IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy
 • korespondenční adresa
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Osobní údaje - účel:

Osobní údaje jsou určeny pouze a jen pro účely uzavření kupní smlouvy v rámci e-shopu Společnosti, potvrzení objednávky, komunikace v rámci objednávky, dodání zboží, přijetí a vydání záruční, nebo placené opravy. Společnost nevyužívá osobní údaje k marketingovým účelům, nepostupuje osobní údaje třetím subjektů, tím není dotčeno poskytnutí doručovacích údajů subjektu zajišťujícímu doručení zboží.

Jak dlouhou dobu Vaše údaje využíváme?
Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace, využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

Komu předáváme vaše osobní údaje?
Vaše údaje předáváme pouze v rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Osobní údaje – poučení subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést písemně na adresu společnosti nebo elektronickou cestou na info@servistel.cz
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo požadovat po správci realizaci opatření k zajištění zákonných povinností při ochraně osobních údajů.
Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a na případnou soudní ochranu při nečinnosti dozorového orgánu.

V Ostravě dne 25.5.2018

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti Receptor Group s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.servistel.cz, provozovaném společností Receptor Group s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, ul. 28. října 875 / 275, PSČ 709 00, IČ: 258 654 12 (dále také jako „prodávající“). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy vzniklé při nákupu zboží v internetovém obchodě www.servistel.cz, upravené těmito obchodními podmínkami, spadají do režimu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v případě, že je kupující spotřebitel, rovněž do režimu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci KONTAKTY.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Podnikatel nakupuje výrobky či užívá služby v souvislosti se svým podnikáním, tyto výrobky a služby užívá při svém podnikání či nakupuje výrobky a služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je to osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní podnikatelskou činností, je zapsaná v obchodním rejstříku či má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Kupující, který uvede při uzavírání kupní smlouvy svou firmu či – pokud firmu nemá – své jméno a případné dodatky a identifikační číslo (IČO), je považován za podnikatele. V takovém případě se na něj nevztahují některá opatření pro ochranu spotřebitele (např. vyřešení reklamace ve lhůtě 30 dnů, právo na vrácení zboží při uzavření kupní smlouvy „na dálku” do 14 dnů bez udání důvodu, právo na výměnu v 6 měsíční lhůtě apod.).

 

Kupní smlouva je vzájemným závazkem prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží kupujícího za toto dodané zboží zaplatit sjednanou cenu. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Odesláním objednávky nabízeného zboží potvrzuje kupující přijetí nabídky prodávajícího.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

V případě poskytnutí nepřesných informací týkajících se nabízeného zboží, nebo v případě dodání jiného druhu zboží, než si kupující objednal, je kupující povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu, aby mohlo dojít ze strany prodávajícího k nápravě v co nejkratším možném termínu.

 

Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH, PHE, popř. dalších daní a poplatků). K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží uvedené v tomto bodě. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravní služby PPL nebo Česká pošta.

 

Vaše objednávka se stává závaznou po jejím oboustranném potvrzení e-mailem, písemně poštou nebo telefonicky!

 

Prodávající nabízí pouze výrobky v originálních provedeních od výrobce. Kupující není oprávněn dodatky nebo odchylkami požadovat po prodávajícím dodání výrobku v jiné, než výrobcem dodávané specifikaci.

 

Potvrzení objednávky je automaticky generováno, proto v případě, že se cena uvedená na objednávce liší od ceny aktuální, budete telefonicky kontaktováni naším pracovníkem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu. Jestliže kupující odmítne zvýšení kupní ceny, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky.

 

Zboží, které je skladem, expedujeme zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Zboží, které není skladem, dodáváme zpravidla do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud by ve výjimečných případech nebylo možné tento termín dodržet, budeme Vás kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. K ceně zboží je v závislosti na způsobu doručení účtována tato částka za dopravu:

 

Česká pošta 145,-Kč

PPL 135,-Kč

Osobně 0,-

 

Cenu zboží lze uhradit následujícími způsoby:

- Hotově na pobočce

- Dobírkou +35,- Kč

- Kartou On-Line Go-Pay

- Na účet společnosti 7063577001 / 5500

 

 

Prodávající splnil svou povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží okamžikem předání věci dopravci. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody. Kupující je tedy povinen co nejdříve po převzetí zboží (nejlépe ihned po dodání dopravcem) zkontrolovat, není-li viditelně poškozeno či zda nevykazuje jinou vadu. Pokud je zásilka poškozena, nepřevezme ji a neprodleně kontaktuje prodejce. Bude-li zásilka poškozena a kupující poškození zjistí až po jejím otevření - rozbalení, musí neprodleně hlásit tuto skutečnost dopravci i prodejci, který celou věc prošetří a s kupujícím dohodne další postup.

 

Pokud je kupující spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu na zvláštním formuláři, který je přílohou v sekci Reklamační řád a záruka - dole. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající je poté povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Prodávající však není povinen vracet všechny peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal. Nedodrží-li spotřebitel 14 denní lhůtu s navrácením zboží - lhůta hmotně právní, bude spotřebiteli účtována sankce ve výši 10% z kupní ceny zboží. Náklady na navrácení zboží jsou na straně kupujícího.

 

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

 

Doporučujeme, vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Prosíme, uvádět zboží pokud možno do původního stavu, předejde se tím k možnému snížení vrácení plné výše kupní ceny o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

 

V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží bylo zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ a firmy či jména a dodatku na nákupním dokladu), má právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, že je vadné plnění ze strany prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy. Za podstatné porušení kupní smlouvy je považována situace, kdy zboží není schopno vůbec plnit svou funkci, tzn. po dodání nového zboží je zcela nefunkční či je dodáno zboží, které zcela zjevně neodpovídá objednávce.

 

Pro dodržení lhůty k odstoupení od smlouvy je rozhodující, kdy je doručeno odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Doručením se rozumí i informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení se zbožím. Po obdržení Vašeho odstoupení začíná běžet lhůta 14 dnů k navrácení zboží prodávajícímu, ve které je kupující povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží. Do okamžiku vrácení zboží nemá prodávající povinnost vrátit kupujícímu poskytnuté plnění ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno.

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta pro odstoupení v den pracovního klidu (víkend, svátek), prodlužuje se lhůta na nejbližší pracovní den.

 

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

 

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2016*

 

Reklamační řád a záruka

 

Reklamaci na zakoupené zboží se uplatňuje u prodejce, u kterého byla věc zakoupena dle §2172, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Upozorňujeme, že pro řádné a včasné řešení reklamace je osoba reklamující zboží povinna předložit relevantní doklady prokazující zakoupení zboží u spol. Receptor Group s.r.o. Tento dokument může být např. řádně vyplněný záruční list s přesnou identifikací výrobku – datum zakoupení, sídlo provozovny, informace umožňující identifikaci výrobku (výrobní číslo - imei) nebo doklad o koupi apod.

 

Kupující má právo na reklamaci v případě, že má zboží vadu při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později nebo i v případě později vzniklé vady, která vznikla porušením povinnosti prodávajícího nebo v případě vady, která se projeví v záruční době.

 

Záruční doba je dvouletá, pokud výrobce zboží neposkytuje záruku delší. Pak platí tato delší záruka.

 

V případě vady zboží a uplatněné reklamace, se rozlišuje, zdali-je tato vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Při podstatném porušení smlouvy (viz čl. IV Obchodních podmínek) má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • na odstoupení od smlouvy.

Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas – tedy neprodleně po zjištění vady, považuje se vada za nepodstatné porušení smlouvy a kupující pozbývá právo na odstoupení od smlouvy a dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci. Zbylá dvě práva mu zůstávají. Právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě od dodání zboží zůstává shora uvedeným nedotčeno.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, s výjimkou případů uvedených v ust. §2110 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

 

Neoznámí-li kupující vadu výrobku (neprovede-li reklamaci výrobku) bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při dostatečné péči zjistit, a to nejpozději do 2 let po odevzdání zboží, nemá právo z vadného plnění, tzn. pozbývá veškerá práva uvedená v předešlém odstavci.

 

Práva z vady a záruky se uplatňují o prodávajícího, který provede vyřízení reklamace, a to v objektivně co nejkratším termínu. Pokud je kupující spotřebitel, vyřídí prodávající reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů. V ostatních případech je délka vyřízení reklamace závislá na dalších vlivech, které nemůže prodávající ovlivnit (např. délka opravy zboží v servisním středisku, čekání na náhradní díl od výrobce … atp.).

 

Upozorňujeme, že pokud si kupující odmítne převzít vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena v zákonné lhůtě, bude účtováno spotřebiteli skladné ve výši 30Kč za každý započatý den. Neprojeví-li kupující zájem si zboží vyzvednout do doby, kdy výše skladného převýší tržní cenu reklamovaného zboží, bude zboží použito na úhradu skladného.

Prodávající Receptor Group s.r.o. v souladu s ustanovením §14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje kupujícího (spotřebitele) o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro výrobky prodávajícího je Česká obchodní inspekce. Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení.
Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Záruka se nevztahuje na:

Neodborné nebo nesprávné použitím (v rozporu s návodem k obsluze).

Hrubé zacházení.

Nevhodné skladování.

Provozováním v agresivním prostředí.

Použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství.

Připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet).

Vniknutím cizích látek do přístroje.

Poškození přírodními živly.

Vadnou funkcí sítě mobilních telefonů.

Mechanické poškození způsobené uživatelem (tlakem, pádem, zkrutem).

Nefunkčnost výrobku nesprávným postupem při jeho instalaci.

Opotřebení zboží vzniklé obvyklým či nadměrným užíváním.

Neoprávněné změny údajů v záručním listu.

Nedodržení správného způsobu používání.

Neodborný zásah.

Neodbornou opravu.

 

V případě nesouhlasu s rozhodnutím reklamace může kupující podat návrh na jeho znovu přezkoumání pro případné mimosoudní vyrovnání, prodejce však není povinen kupujícímu vyhovět, řeší každou kauzu individuálně. Kupující se může obrátit se stížností na kontrolní orgán České obchodní inspekce.

 

Jak postupovat a co musí reklamace obsahovat:

 • Název reklamovaného zboží a podrobný popis závady - zde je k dispozici reklamační protokol ke stažení - doporučujeme!
 • Kompletní výrobek reklamace (většinou stačí mobilní telefon a baterie, pokud se jedná o telefon jakožto reklamové zboží)
 • Relevantní dokumenty prokazující zakoupení produktu u spol.Receptor Group s.r.o. (např. záruční list nebo daňový doklad).
 • Zpáteční adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email)

 

Reklamaci lze zaslat nebo osobně podat na adresu uvedenou níže.

Doporučujeme, zasílat doporučeně balíkem. Podací lístek z pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Nezapomeňte si zboží pojistit.

 

Reklamační adresa:

Servistel

Receptor Group s.r.o.

28.října 875 / 275

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

 

Máte-li nejasnosti s uplatněním práv při reklamaci, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: info@servistel.cz.

ZJIŠTĚNÍ OXIDACE, NEBO MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ.......